santaanna

Internetfondenprojektet Santa Anna vill att utlandsfödda ska få bättre tillgång till e-tjänster

Postad 2012-04-02 11:13 | Kategori: Artiklar, Demokrati Etiketter: , , , , , , , , ,

Vem känner inte svetten pärla i nacken när det är dags att fylla i blanketter från myndigheter? Det spelar mindre roll om det handlar om sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, barnbidrag, barntillägg, bostadsbidrag eller föräldrapenning/föräldraledighet, det är lätt att ge upp.

När blanketterna digitaliseras kan många dra en lättnadens suck över att de är mer tillgängliga och enkla att fylla i, nära till hands på den plats och tid som passar just dig. Så är det inte för alla. Som utlandsfödd och utan digital kompetens blir det lätt en häcklöpning utan att ha fått vare sig banan förklarad eller chans att träna.

Vi kommunicerar idag till stor del elektroniskt på nätet i textform, det försvårar för personer som av olika anledningar har språksvårigheter (dyslexi, utvecklingsstörning, annan språklig bakgrund än svenska, nedsatt syn etc.)

Utlandsfödda är överrepresenterade i kassakön till Försäkringskassan, i Malmö (80%) Sundbyberg (90%) riks (15%), men utan att det fanns ett helt säkert svar på varför. Språkliga barriärer kunde antas vara en viktig punkt, men mer kunskap om målgruppens användning av Internet behövdes.

Denna insikt ledde till att projektet ”Förbättrad tillgång till myndigheters e-tjänster för utlandsfödda” under 2011 fick medel från Internetfonden för att för att lära mer om och stödja alla de som inte nyttjar nätet för e-tjänster. Målet var att ta reda på hur utlandsfödda tar kontakt med myndigheter och hur parternas kommunikation ser ut. Frågorna var vilka problem som dök upp och om det berodde på svårigheter att använda internet eller e-tjänster som tillhandahålls av myndigheterna, kulturella skillnader eller språkförståelse.

Poängen för myndigheter med e-tjänster är att fånga intresset för att minska mer resurskrävande möten och telefonsamtal. Personer med språksvårigheter föredrar naturligt nog personliga möten för att få rätt på sina ärenden. Samtidigt så är myndigheter ännu inte tillräckligt bekanta med hur attraktiva och funktionella digitala tjänster skall utformas för att vara så smidiga och användbara som möjligt. Med kunskap om målgruppen och användardesign kan myndigheternas tjänster vara till nytta för såväl individer, företag som samhället som helhet.

Santa Anna genomförde därför en empirisk studie där de kikade på vad målgruppen behöver, hur deras värld ser ut och vilka frågor som dyker upp när de kontaktar myndigheter. Undersökningen kopplades till en test av hur anpassat IT-stöd kan vara till hjälp.

Spännande exempel är interaktiva verktyg som automatiskt framställer sammanfattningar av olika textdokument eller infotaggningar för handledning på webben för att stödja orientering på webben. Andra projekt som webblättläst sågs vara spännande att knyta till projektet. Inte sällan talar målgruppen och myndigheter om samma sak men med olika ord och begrepp vilket lätt leder till förvirring.

”Arbetet med att utforma ett tjänstekoncept, dess struktur och särskilt de delar som en användare uppfattar. Målet är att utformningen ska spegla tjänstens syfte, funktion och profil samt att den är lätt använda och attraktiv för användare i målgruppen”.

Du som är intresserad av att veta mer om projektet läser vidare hos Internetfonden.

Projektet genomförs av Santa Anna IT Research Institute AB, som är en del av Swedish ICT, i samarbete med Linköpings universitet och olika myndigheter, bl.a. Försäkringskassan. I projektet medverkar Sture Hägglund (projektansvarig), Magnus Bång (operativ projektledare) Charlotta Bengtsgård, och Mohamed AbuBaker

Projektets webbplats: www.SantaAnna.se

Längre beskrivning av projektet förbättrad tillgång till myndigheters e-tjänster för utlandsfödda.