elev_Botkyrkakommun_webb2

Digital delaktighet, en demokratifråga för Botkyrka kommun

Postad 2012-08-10 09:02 | Kategori: Artiklar

Varför engagera sig för digital delaktighet? Vad finns det för anledningar att ansluta sig till kampanjen Digidel 2013? Hur kommer det sig att Botkyrka kommun tagit steget in i Digidel?

För att stilla vår nyfikenheten lät vi Marita Castro, projektledare för Digidelkampanjen i Botkyrka svara på våra funderingar.

Varför är Botkyrka kommun med i Digidel? 

- Ett digitalt utanförskap ska inte vara ett hinder för utövande av demokratisk delaktighet och medborgliga åtaganden lokalt, regionalt eller nationellt. Det är alla medborgares rätt att kunna påverka samhället de lever i.

- Botkyrka kommun har en demokrati- och integrationsberedning som lyder under kommunstyrelsen. Vi som arbetar inom Botkyrka kommun strävar efter att öka invånarnas inflytande och möjlighet att påverka. Vi är med för att vi tyckte det var ett bra sätt att bredda de egna insatserna vi redan gör inom demokratiutvecklingsområdet genom att sätta fokus på åtgärder som leder till ökad digital delaktighet.

Vilka nyttor ser ni finns med fler digitalt delaktiga? 

- Huvudansvaret för att försvara och utveckla demokratin ligger förstås i första hand på medborgarna själva och deras sammanslutningar. Men det kan behövas stöd. Att vi har en demokratiutvecklare i vår kommun är ett viktigt stöd till demokratiutvecklingen och kampanjen är ett viktigt led i att undanröja hinder för deltagande och engagemang.  Vi ville också underlätta för kommunala och privata tjänster och service att nå fler berörda brukare/medborgare via digitala verktyg

Hur gjorde ni för att gå med och dra igång Digidel i Botkyrka? 

- Ordföranden i demokratiberedningen, Jens Sjöström och demokratiutvecklaren Ahmad Aziz bjöd in intresserade aktörer och i oktober 2011 togs det politiskt beslut om att ansluta oss och starta en lokal Digidelkampanj.

- En kampanjledning bildades med följande intresserade aktörer. Studieförbunden, SeniorNet i Botkyrka, PRO, SPF, Botkyrka Stadsnät och Biblioteken. En kick off för kampanjen anordnades och en undersökning genomfördes om målgruppen för att få reda på mer och kunna utveckla en metod och nya kanaler för att nå målgruppen. Kampanjledningsgruppen satte sedan upp mål och sökte medel från Internetfonden för att kunna anställa någon som kunde mer specifikt samordna befintliga resurser för att säkra att vi lättare kunde nå våra mål.

- I slutet av maj anställdes jag som projektledare för kampanjen, Vi jobbar just nu med att skapa en aktivitetsplan för hösten och har flera inplanerade aktiviteter. Det är roligt att arbeta med kampanjen, kanske för att detta känns helt rätt och helt i linje med Botkyrka kommuns målinriktade arbete för hållbar utveckling där medborgarinflytande är en viktig del.